3. Lehrjahr

3. Lehrjahr: Kurs I / Stationäre Maschinen / 2 Tage
Kursverantwortlicher: Peter Blatter
Download Beschreibung Kurs I
1. Gruppe 08.05. – 09.05.2023 Peter Blatter/Simon Neiger
2. Gruppe 11.05. – 12.05.2023 Peter Blatter/Simon Neiger
3. Gruppe 22.05. – 23.05.2023 Peter Blatter/Simon Neiger
4. Gruppe 25.05. – 26.05.2023 Peter Blatter/Simon Neiger
3. Lehrjahr:
Kurs I / Stationäre Maschinen / 2 Tage
Kursverantwortlicher: Peter Blatter
Download Beschreibung Kurs I
1. Gruppe
08.05. – 09.05.2023
Peter Blatter/Simon Neiger
2. Gruppe
11.05. – 12.05.2023
Peter Blatter/Simon Neiger
3. Gruppe
22.05. – 23.05.2023
Peter Blatter/Simon Neiger
4. Gruppe
25.05. – 26.05.2023
Peter Blatter/Simon Neiger